Ondersteuningsplanraad (OPR)

Elk samenwerkingsverband passend onderwijs heeft een ondersteuningsplanraad (OPR) waarin ouders en onderwijspersoneel van de schoolbesturen die zijn afgevaardigd door en/of afkomstig uit de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Dat is zo geregeld in de Wet Passend Onderwijs en in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

 

De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De OPR van ons samenwerkingsverband bestaat uit 16 personen, te weten 8 ouders en 8 onderwijspersoneelsleden. Leden van de OPR hoeven geen lid van een medezeggenschapsraad te zijn. Wel moeten zij langer dan zes maanden werkzaam zijn op een school of ouder zijn van een leerling op een school binnen het samenwerkingsverband. De OPR vergadert drie keer per schooljaar. De directeur van het samenwerkingsverband onderhoudt de contacten met de OPR.

 

Hieronder treft u een oproep, de  ledenlijst en de verslagen aan van de ondersteuningsplanraad:

Deze volgen binnerkort.

 

Vacature

Lees meer: Vacature lid Ondersteuningsplanraad