Veel voorkomende vragen

Wat is passend onderwijs?
Het passend onderwijs is geen type onderwijs. Passend onderwijs is een bestuurlijk stelsel dat de voorzieningen organiseert voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs.

Wat is het doel van passend onderwijs?
Passend onderwijs heeft doelen op twee niveaus: op bestuurlijk-niveau en op leerling-niveau.

 

Bestuurlijk niveau

Op het bestuurlijk niveau is het doel van passend onderwijs dat ondersteuning voor kinderen effectief en efficiënt wordt georganiseerd. De organisatie ligt bij regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen, die verantwoordelijk zijn voor een dekkend aanbod. Zij maken hiervoor zelf - onafhankelijk van het Rijk en elkaar- beleid en bepalen zelf hoe zij hieraan sturing geven. De samenwerkingsverbanden krijgen een vast budget van het Rijk, dat zij naar eigen inzicht kunnen verdelen over de schoolbesturen.

 

Leerling niveau

Op het niveau van de leerling is het doel om alle kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte een zo passend mogelijke plek te bieden in het onderwijs.

 

Uit een landelijke eindevaluatie passend onderwijs in 2020 blijkt dat het doel op het niveau van de leerling minder duidelijk is geformuleerd, dan het doel op bestuurlijk niveau: Het is niet gedefinieerd welke leerlingen in het regulier onderwijs in aanmerking komen voor ondersteuning, wanneer passend onderwijs 'passend' is en welk effect passend onderwijs precies moet hebben op de leerling. In deze eindevaluatie worden dit de 'open normen' genoemd, waar welbewust voor gekozen is en die lokaal door het onderwijsveld zelf moeten worden ingezet[1].

 

 

[1] Ledoux & Waslander (2020), Evaluatie passend onderwijs. Eindrapport mei 2020.

Wat wil onze overheid met passend onderwijs bereiken?
Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

 • alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte;
 • een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
 • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
 • scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat;
 • de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
 • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.
Het samenwerkingsverband PPO Delflanden? Wat is dat?
PPO Delflanden is een samenwerkingsverband voor passend onderwijs van scholen en voor scholen in de regio Delft, Pijnacker –Nootdorp, Lansingerland en Midden-Delfland.  De medewerkers van Bureau PPO Delflanden ondersteunen de scholen bij het creëren van passend onderwijs op de scholen.
Wat is een ondersteuningsplan?
PPO Delflanden heeft een ondersteuningsplan. In dit plan hebben we ons strategische beleid beschreven voor de komende vier jaar. In het plan staat wat we willen bereiken en welke richting we op gaan met passend onderwijs, samen met onze partners.

 

Er zijn een aantal zaken die alle samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs verplicht zijn op te nemen in het ondersteuningsplan. Dit zijn oa:

 • Het niveau van basisondersteuning dat op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig is.
 • De manier waarop het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen organiseert.
 • De afspraken (procedure en criteria) die de scholen maken over de verdeling, besteding en toewijzing van de middelen voor extra ondersteuning en de voorzieningen voor extra ondersteuning aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting.
 • De procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op de speciale scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs.

 

Ons ondersteuningsplan is te vinden op deze website onder 'belangrijke documenten'.

Wat is de rol van de school en wat de rol van PPO Delflanden binnen passend onderwijs?
De school is altijd verantwoordelijk voor uw kind. PPO Delflanden ondersteunt bij het creëren van extra ondersteuning (een arrangement) binnen onderwijs en wordt betrokken bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor een speciale lesplaats.
Wat is een schoolondersteuningsprofiel?
Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een school binnen een samenwerkingsverband kan bieden.

 

In een schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van bureau PPO Delflanden. Ook op het internet is informatie beschikbaar. De ondersteuningsprofielen van de meeste scholen zijn via de link op onze site in te zien. Via websites van scholen kunt u ook een schoolondersteuningsprofiel vinden.  

 

Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijszorg binnen het samenwerkingsverband.

Veel voorkomende vragen rond zorgplicht
Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen de plicht gekregen hebben om te zorgen voor een goede onderwijsplek voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Die plek kan zijn op de school van aanmelding, of op een andere school. 

 

Wat houdt zorgplicht in?

Als een leerling wordt aangemeld op een school, en duidelijk is dat er extra ondersteuning nodig is, dan geldt de zorgplicht. Ook als een leerling al naar school gaat, en pas later duidelijk wordt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, geldt de zorgplicht.

 

Op basis van die zorgplicht is de school verplicht om ervoor te zorgen dat de leerling een goede onderwijsplek krijgt. Het uitgangspunt daarbij is de school waar de leerling is aangemeld. De school waar de leerling is aangemeld doet onderzoek naar de extra ondersteuning voor een leerling, en hoe de school dat kan organiseren. Hiervoor heeft de school ook informatie van ouders nodig.

De school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Daarin staat welke ondersteuning de school kan bieden.

 

Heeft het samenwerkingsverband ook zorgplicht?

De zorgplicht passend onderwijs is omschreven in artikel 40 lid 4 WPO, artikel 40 lid 5 WEC en artikel 27 lid 2c WVO.

 

‘Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.’

Deze zorgplicht is een resultaatsverplichting (dus geen inspanningsverplichting) die zich richt op een school en niet op het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan wel bemiddelen bij het vinden van een plek voor een leerling die de school zelf niet kan plaatsen.

 

Als een leerling op meerdere scholen wordt aangemeld, wordt aan ouders gevraagd welke school hun voorkeur heeft. Deze voorkeurschool krijgt zorgplicht.

Het kan ook zijn dat de school denkt dat zij niet de beste plek is voor de leerling. Dat kan de school pas zeggen, nadat zij hebben onderzocht welke ondersteuning nodig is, en of ze dat kunnen bieden. Kan de school niet de juiste ondersteuning bieden en is een andere lesplaats beter, dan wordt dat overlegd met ouders. De school adviseert dan een andere school in het samenwerkingsverband. Dat kan een reguliere school, of een speciale lesplaats zijn. Na overleg met de ouders, gaat de school zoeken naar een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband voor passend onderwijs.

Bureau PPO Delflanden wordt betrokken als er gezocht wordt naar een speciale lesplaats of als er een arrangement nodig is. 

 

Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van de leerling, dan heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. De inschrijving is geldig tot het besluit over toelating is genomen.

 

Hoe bepaalt de school welke plek geschikt is voor een kind?

De school onderzoekt eerst of zij zelf een passend aanbod kan bieden. Dat doet de school op basis van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Daarbij spelen 3 factoren een belangrijke rol:

 

 • de (on)mogelijkheden van het kind
 • de (on)mogelijkheden van de school
 • de wensen van de ouders

Als plaatsing een te grote belasting vormt voor de school, heeft de school een argument om de leerling niet toe te laten. De school moet dan een andere school vinden voor de leerling.

 

Wachtlijsten en zorgplicht. Hoe werkt dat?

Een school mag een leerling weigeren als de school vol is. Een school moet altijd een consequent en transparant toelatingsbeleid voeren en dit laten zien. Voor ouders hoort dit toelatingsbeleid toegankelijk te zijn.De school kan bijvoorbeeld in de schoolgids en/of op de website van de school een toelichting geven. 

Als een school vol is moet het voor ouders duidelijk zijn hoeveel plaatsruimte er op de school is en hoeveel aanmeldingen er zijn. Ook moet voor ouders altijd helder zijn dat de aanmelding van hun kind op gelijke wijze is behandeld als alle andere aanmeldingen.

De school mag voorrangsregels toepassen zoals broertjes-zusjes-regeling of voor bepaalde postcodegebieden.

 

Als een school vol zit en ouders melden hun kind schiftelijk aan, dan heeft de school geen zorgplicht in het kader van passend onderwijs. Ook niet als de school een leerling op een wachtlijst plaatst.

 

Wanneer geldt zorgplicht (nog meer) niet?

Er geldt geen zorgplicht, en de leerling mag dus zonder verder onderzoek de toelating worden geweigerd, als:
a. De voor het voortgezet onderwijs aangemelde leerling niet voldoet aan het
vereiste niveau om in te stromen in de gewenste opleiding. 
b. De school vol is en het bevoegd gezag op dit punt een consequent en transparant
toelatingsbeleid voert (zie ook de vraag hiervoor).
c. Er een wachtlijst is. De zorgplicht geldt dan pas op het moment dat de leerling
vanwege zijn positie op de wachtlijst aan de beurt is (zie ook de vraag hiervoor).
d. De ouders informatie weigeren over de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Om de ondersteuningsbehoefte van een leerling vast te stellen, mag een school
aan de ouders vragen informatie te overleggen over handicaps of beperkingen in
de onderwijsparticipatie van de leerling. Vanwege het gebrek aan inzicht in de
ondersteuningsbehoefte van de leerling kan van het bevoegd gezag dan ook niet
worden verwacht dat het een andere school voor de leerling zal vinden.

 

 

Hoe werkt zorgplicht bij een verhuizing?

Bij verhuizing gelden dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. 

 

Vanaf welke leeftijd geldt de zorgplicht?

Een kind kan vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 3 jaar kunnen ouders/verzorgers hun kind schriftelijk aanmelden bij een school. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, geven ouders dit bij de aanmelding aan. De zorgplicht gaat dan direct in, ook al is het kind jonger dan 4 jaar. 

Soms worden kinderen aangemeld voordat zij 3 jaar zijn. Dan spreken we van een vooraanmelding. De zorgplicht gaat dan nog niet in. 

 

 

Wat is het verschil tussen SBO en SO?
Het speciaal basisonderwijs (SBO) is een reguliere school, bedoeld voor kinderen met leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Deze leerlingen hebben een plek nodig waar de groepen wat kleiner zijn. Er is meer specialistische ondersteuning dan op een basisschool. De structuur van de school is gericht op deze doelgroep kinderen.

 

Speciaal onderwijs (SO) kent veel vormen. Zo zijn er scholen voor leerlingen die lichamelijk of verstandelijk beperkt zijn. Er zijn scholen voor langdurig zieke kinderen. Er zijn ook scholen voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben.

Zijn er wachtlijsten in het Speciaal onderwijs?
Er kunnen soms wachtlijsten zijn in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Iedere speciale school kan informatie geven over de wachtlijst van een school. Bij vragen over een wachtlijst neemt u contact op met de desbetreffende school.
Ik denk dat mijn kind extra ondersteuning nodig heeft op school? Kan ik zelf het initiatief nemen en contact opnemen met bureau PPO Delflanden?
Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan bespreekt u dit met de leerkracht of de intern begeleider (IB-er) van de school van uw kind. Alleen scholen kunnen een aanvraag voor extra ondersteuning doen bij bureau PPO Delflanden. 

 

Alle informatie voor ouders over de aanvraag en het proces om extra ondersteuning binnen SWV PPO Delflanden aan te vragen is te vinden onder de pagina 'Ouders'.

Wat is een TLV? En waar is een TLV voor nodig?
TLV staat voor toelaatbaarheidsverklaring. Deze verklaring is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een lesplaats binnen het speciaal onderwijs (SO) en  speciaal basisonderwijs (SBO). Lees voor meer informatie "overstap naar een speciale lesplaats" en "wat is een TLV nu precies".
Wat is een toelaatbaarheidscommissie?
Een toelaatbaarheidscommissie of TLC is een onafhankelijke commissie die beslist of een kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) tot het speciaal (basis) onderwijs krijgt. 

Ook PPO Delflanden heeft een TLC. 

Op deze website is meer over de TLC van PPO Delflanden te vinden.

Wat is een OPR?
De ondersteuningsplanraad ofwel OPR, is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. De OPR bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeel van de aangesloten scholen. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. In dit plan staan de afspraken rond passend onderwijs voor de komende vier jaar.
Ik wil dat mijn kind passend onderwijs krijgt op een particuliere school. Kan dan?
Samenwerkingsverbanden krijgen vanuit ouders en/of scholen soms het verzoek om middelen beschikbaar te stellen voor leerlingen die onderwijs (willen) volgen bij een particuliere onderwijsinstelling. Samenwerkingsverbanden en scholen kunnen en mogen niet aan deze verzoeken voldoen. Het is wettelijk gezien niet mogelijk om onderwijsmiddelen in te zetten om een leerling particulier onderwijs te laten volgen. In onderwijswetgeving is vastgelegd waaraan onderwijsbekostiging besteed mag worden (art. 148 WPO; 99 WVO; 143 WEC). Het volgen van particulier onderwijs valt niet onder de reikwijdte van deze bestedingsmogelijkheden.